Tovább a tartalomhoz

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

For the English version, please scroll down.

1. Bevezetés

A Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Opera) a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság elve[1] alapján tájékoztatja a látogatóit arról, hogy milyen célból és jogalappal, milyen elvek és szabályok szerint kezeli személyes adataikat.

A jelen adatkezelési tájékoztató azokra vonatkozik, akik

 • felkeresik az Opera által fenntartott, üzemeltetett honlapokat (opera.hu és aloldalai, mnbi.hu stb.; továbbiakban együttesen: honlap), kivéve, ha az Opera az adatkezelésről külön tájékoztatást nyújt (pl. állásajánlatra jelentkezőknek szóló tájékoztatás, egyes nyereményjátékokra vonatkozó külön tájékoztatás stb.),
 • részt vesznek az Opera hűségprogramjában,
 • feliratkoznak az Opera hírlevelére,
 • belépnek az Opera játszóhelyeire, közönségforgalmi területeire, kivéve, ha az Opera az adatkezelésről külön tájékoztatást nyújt (pl. a munkavállalók részére szóló tájékoztatás, az elektronikus megfigyelőrendszerre [biztonsági kamerarendszerre], beléptetőrendszerre vonatkozó tájékoztatás stb.).

2. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Magyar Állami Operaház
Székhely: 1066 Budapest, Andrássy út 22.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Telefonszám: +36 306810061
E-mail-cím: dpo@opera.hu

3. Az Opera által végzett adatkezelések

Személyes
adat
Az
adatkezelés célja
Az
adatkezelés jogalapja
Az
adatkezelés időtartama
e-mail cím, név, irányítószám hírlevélküldő szolgáltatás Az érintett hozzájárulása
[GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. A hozzájárulás bármikor
visszavonható, a hírlevelek alján található leiratkozásra szolgáló linkre
kattintva.
a hozzájárulás visszavonásáig
név, telefonszám, e-mail cím, lakcím online jegyértékesítés Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek.
b) pont]
a vásárlástól számított 8 év (a számviteli
jogszabályok előírásaiank megfelelően)
név, e-mail cím marketing célú megkeresések az Opera Alapító Okiratában meghatározott
alaptevékenysége ellátása érdekében
Az adatkezelő jogos érdeke
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
Mindaddig, amíg a jogos érdek fennáll vagy
az érintett nem tiltakozik az adatkezelés ellen.
kép- és vagy hangfelvétel Az Opera
játszóhelyein, közönségforgalmi területein, vagy az Opera által szervezett, vagy az Opera részvételével tartott eseményen, külső helyszínen az
érintettekről – látogatói minőségében – kép- és hangfelvétel készülhet, és
azokat az Opera az alábbiak
szerint felhasználhatja.
Az adatkezelő jogos érdeke
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
Mindaddig, amíg a jogos érdek fennáll vagy
az érintett nem tiltakozik az adatkezelés ellen.
név, e-mail cím, telefonszám, ország,
irányítószám
A Hűségprogramba való regisztrációkor
kötelezően megadandó adatok
a Hűségprogrammal
kapcsolatos közvetlen kapcsolattartás, előnyök biztosítása
Az érintett hozzájárulása
[GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. A hozzájárulás bármikor
visszavonható, a Hűségprogramból történő kilépéssel
a hozzájárulás visszavonásáig
korcsoport, gyermekek száma, preferált
játszóhely, legmagasabb iskolai végzettség, foglalkozás, színházba járáshoz
használt eszköz, preferált színházi műfaj, leggyakrabban használt közösségi média-csatorna,
preferált vásárlási mód, jegyvásárlás gyakorisága, Opera-shopban történő
vásárlási szándék
A Hűségprogram igénybevételekor opcionálisan
megadott adatok
a Hűségprogrammal
kapcsolatos előnyök biztosítása, marketing célú felhasználás
Az érintett hozzájárulása
[GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. A hozzájárulás bármikor
visszavonható, a Hűségprogramból történő kilépéssel
a hozzájárulás visszavonásáig

4. Adatfeldolgozók

A) Az Opera a honlap üzemeltetésével az eSolution Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg, akivel adatfeldolgozási szerződést kötött. Az eSolution Kft. hozzáfér a weboldalon üzemeltetett hírlevélküldő szolgáltatás adatbázisához.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

 • cégnév: eSolution Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
 • székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 131. fsz. 3.
 • cégjegyzékszám: 01 09 694209
 • adószám: 12596535-2-43
 • képviseli: Polecsák Ármin ügyvezető

B) Az Opera a hírlevélszolgáltatás fejlesztése során a DAX Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg, akivel adatfeldolgozási szerződést kötött. A DAX Consulting Kft. arra kapott megbízást, hogy az Opera által kezelt, a hírlevélszolgáltatás kapcsán kezelt személyes adatokat a Microsoft Dynamics 365 rendszerbe átültesse. Az DAX Consulting Kft. erre tekintettel ideiglenesen, a megbízás ellátása erejéig hozzáférést kap a weboldalon üzemeltetett hírlevélküldő szolgáltatás adatbázisához.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

 • cégnév: DAX Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
 • cégjegyzékszám: 01-09-899321
 • adószám: 14335130-2-42
 • képviseli: Czere Márk ügyvezető

C) Az Opera az InterTicket Kft. „White Label Ticketing System” szoftver- és szolgáltatáscsomagját veszi igénybe az online jegy- és bérletértékesítés során. Az InterTicket Kft. a fent megadott adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A felek adatfeldolgozási szerződést kötöttek. Az InterTicket Kft. külön adatkezelési tájékoztatást nyújt a jegyvásárlási rendszerről, amely elérhető a jegyvásárlásra szolgáló felületen keresztül.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

 • cégnév: InterTicket Kft.
 • székhely: 1138 Budapest, Váci út 99. 6.emelet
 • cégjegyzékszám: 01 09 736766
 • adószám: 10384709-2-42
 • képviseletében: Jobbágy Ervin, ügyvezető

D) Az Opera a Hűségprogram üzemeltetése során a Microsoft Corporation szolgáltatásait (Dynamics 365 CRM) veszi igénybe. A Microsoft Corporation erre tekintettel szükségszerűen hozzáféréssel bír az ügyfélkapcsolati szolgáltatás adatbázisához és így az abban foglalt személyes adatokhoz.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

 • cégnév: Microsoft Corporation
 • székhely: One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, USA

További tájékoztatás elérhető a Microsoft honlapján: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

5. Sütik és web-analitika

Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával - automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Opera és a honlap üzemeltetését végző adatfeldolgozó fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

A Google Analytics, mint külső szolgáltató végzi a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analytics adatait az Opera kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

6. Kép-és hangfelvétel készítése és felhasználása

Az Opera játszóhelyein, közönségforgalmi területein, vagy az Opera által szervezett, vagy az Opera részvételével tartott eseményen, külső helyszínen az érintettekről – látogatói minőségében – kép- és hangfelvétel készülhet, és azokat az Opera az alábbiak szerint felhasználhatja.

Az érintettről készült egyedi felvétel (egyéni ábrázolás, portré) esetén az Opera beszerzi az érintett hozzájárulását a 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint.

Tömegfelvétel (ha az érintett nem egyedi személyként, hanem mint a tömeg része látható), valamint nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén a 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján nincs szükség hozzájárulásra.

7. Érintetti jogok

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Opera-tól tájékoztatást kérjenek arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy megismerjék azt, hogy az Opera

 • milyen személyes adataikat;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

 • az Opera kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Opera alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Opera az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy amennyiben ez lehetséges, az Opera módosítsa valamely személyes adatát. Ha az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Opera a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához való jog)

Ha az érintett

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Opera arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Opera korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

7.4. A tiltakozáshoz való jog

Ha az érintett álláspontja szerint az Opera a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné, az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Opera -nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.5. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Opera törvényben foglalt kötelezettségei végrehajtásához az adat nem szükséges.

7.6. Panasz és bírósági jogorvoslat

Ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintett bejelentést, panaszt tehetnek az adatkezelőnek közvetlenül a dpo@opera.hu címen.

Az érintettek a jogaik megsértése esetén jogosultak az Opera-val szemben bírósági eljárást kezdeményezni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

A fentieken túl az érintettek abban az esetben, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz[2] panaszt benyújtani.

Magyar Állami Operaház


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 5. cikk (1) bekezdés a) pont.

[2] A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
tel: +36 1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu


 1. sz. melléklet
  Érdekmérlegelési tesztek

A) Marketing célú adatkezelés

Mi az adatkezelő érdeke?

Az adatkezelő érdeke, hogy az Alapító Okiratában is rögzített alaptevékenysége szerint a közönségkapcsolatait folyamatosan erősíthesse, a jelen adatkezelésre kizárólag e célbók kerül sor.

Mik az érintett érdekei, jogai és szabadságai?

Az érintett érdeke, hogy akár az adatkezelő, akár harmadik személy a korábban megadott elérhetőségeken ne kereshesse meg kéretlenül, visszaélésszerűén.

Az érintett az adatkezelés kapcsán rendelkezik mindazon jogokkal, amelyeket a jelen adatkezelési tájékoztató is nevesít.

Az adatkezelő és az érintett érdekeinek összevetése

Miért korlátozza arányosan az adatkezelő jogos érdeke az érintetti jogokat és szabadságokat?

A kezelt személyes adatok köre a marketinganyagok küldésének csatornáihoz szükséges legminimálisabb körben került kialakításra. A személyes adatok kezelése a fentiekre tekintettel az adatkezelő jogszerű és Alapító Okiratban is megjelölt érdekeit, valamint ezzel együtt a közönsége érdekeit is szolgálja, hiszen így kellő időben megfelelő információkat szerezhetnek az Opera új produkcióiról, szolgáltatásairól, a különböző promóciókról.

Feltétlenül szükséges-e a személyes adatok rögzítése? Nem állnak-e rendelkezésre egyéb megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül, vagy kevesebb személyes adat kezelésével megvalósítható a tervezett cél?

Az általános marketing-üzenetek, ajánlatok küldéséhez a fenti személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges, tekintettel arra, hogy ezen adatkezelési cél alternatív, vagy kevesebb személyes adat kezelésével járó, esetleg személyes adatok egyéb módon történő kezelésével járó megoldás révén nem megvalósítható. A személyes adatok anonimizálása vagy kevesebb személyes adat kezelése lehetetlenné tenné az általános marketing-üzenetek, ajánlatok megküldését, valamint a közönséggel történő kapcsolattartást, és az érintett ezzel kapcsolatos igényeinek kielégítését.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

A GDPR 6.cikkének (1) bek. f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybeli személyes adatok kezelése vonatkozásában fennáll.

B) Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása

Mi az adatkezelő érdeke?

Az Opera érdeke, hogy a hozzá köthető rendezvényeken felvételeket készíthessen a közönségéről annak érdekében, hogy a honlapján, valamint social média oldalain közzé tehesse, és branding, marketing céllal felhasználja azokat. Az Opera Alapító Okiratában rögzített alaptevékenysége többek között: „a Magyar Állami Operaház közönségkapcsolatainak folyamatos erősítése, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kinevelésére, az általános közvélekedésre, az intézmény imázsára, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére; ideértve az ezen cél megvalósításához szükséges oktatási és kulturális programok, továbbá pedagógus továbbképzés szervezését is.” E tevékenység ellátása érdekében szükséges a hatékony és megszemélyesített promóció, amely a közönségről készült felvételek útján valósítható meg.

Mik az érintett érdekei, jogai és szabadságai?

Az érintett érdeke, hogy harmadik személy ne ismerhesse meg a képmását és/vagy hangfelvételét.

Az adatkezelés elsődlegesen érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben személyiségi jogként nevesített, személyes adatok védelméhez fűződő jogát érinti, illetve az érintett információs önrendelkezéshez való jogát, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az információs önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.

Az érintett az adatkezelés kapcsán rendelkezik mindazon jogokkal, amelyeket a jelen adatkezelési tájékoztató is nevesít.

Az adatkezelő és az érintett érdekeinek összevetése

Miért korlátozza arányosan az adatkezelő jogos érdeke az érintetti jogokat és szabadságokat?

Az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy azáltal, hogy az érintett az Opera rendezvényein a közönség vagy a látogatók részeként megjelenhet az Opera nyilvános médiafelületein, az érintetti személyiségi jogok nem korlátozódnak jelentős mértékben, az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre.

Feltétlenül szükséges-e a személyes adatok rögzítése? Nem állnak-e rendelkezésre egyéb megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül, vagy kevesebb személyes adat kezelésével megvalósítható a tervezett cél?

Az Opera értékelése szerint ha a marketing- és branding-tevékenység során nem alkalmaz képek általi megszemélyesítést, a kívánt cél nem valósítható meg hatékonyan. Az arcképek utólagos felismerhetetlenné tétele szintén ellentétes a céllal.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

A GDPR 6.cikkének (1) bek. f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybani személyes adatok kezelése vonatkozásában fennáll.GENERAL PRIVACY NOTICE

1. Introduction

Based on the principles of legality, fairness and transparency, the Hungarian State Opera House (hereinafter referred to as the Opera)[1] informs its visitors about the purposes and legal basis and the principles and rules under which it processes their personal data.

This Privacy Policy applies to those who:

 • visit the websites maintained and operated by the Opera (opera.hu and its subpages, mnbi.hu, etc.; hereinafter collectively referred to as "website"), unless Opera provides separate privacy notices on data processing (e.g. information for job applicants, separate information for certain competitions, etc.),
 • take part in the Loyalty Program of the Opera,
 • sign up for the newsletter of the Opera,
 • enter Opera’s theatrical venues and public areas, unless Opera provides separate privacy notices about data processing (e.g. information for employees, information about the electronic surveillance system [security camera system], access control system, etc.).

2. Name and contact details of the data controller

Name: Hungarian State Opera
Headquarters: 1066 Budapest, Andrássy út 22.

Contact details of the Data Protection Officer
Phone number: +36 30 681 0061
Email address: dpo@opera.hu

3. Data processing by Opera

Personal data Purpose of data processing Legal basis for data processing Duration of data processing
e-mail address, name,
postal code
newsletter service Consent of the data subject [GDPR. Article 6(1)(a)].
Consent can be withdrawn at any time by clicking on the unsubscribe link at
the bottom of the newsletters.
until the withdrawal of
consent
name, telephone number,
e-mail address, address
online ticket sales Performance of a
contract [Article 6 (1) (b) GDPR]
8 years from the date
of purchase (as required by accounting legislation)
name, e-mail address marketing inquiries to
carry out core business as defined in the Deed of Foundation of the Opera
Legitimate interest of the controller [Article 6 (1)
(f) GDPR].
As long as the
legitimate interest exists or the data subject does not object to the
processing.
video and or audio
recording
In Opera's theatrical venues, public
areas, or at an event organized by the Opera
or held with the participation of the
Opera, at an external venue,
video and audio recordings of those concerned may be made in its capacity as
a visitor and may be  used by Opera as follows.
Legitimate interest of the controller [Article 6 (1)
(f) GDPR].
As long as the
legitimate interest exists or the data subject does not object to the
processing.
Name, email address,
phone number, country, postal code
data to be provided
when registering for the Loyalty Program: direct contact and
provision of benefits related to the Loyalty Program
Consent of the data subject [GDPR. Article 6 (1) (a)].
The consent can be withdrawn at any time by leaving the Loyalty Program
until consent is
withdrawn
age group, number of
children, preferred theatrical venue, highest level of education, occupation,
means of travel used for going to the theatre, preferred theatre genre, most
used social media channel, preferred method of purchase, frequency of ticket
purchase, intention to buy in an Opera Shop
data optionally
provided withing the
Loyalty Program:
to provide benefits related to the Loyalty Program, use for marketing
purposes
Consent of the data subject [GDPR. Article 6 (1) (a)].
The consent can be withdrawn at any time by leaving the Loyalty Program
until consent is
withdrawn

4. Data processors

A) Opera has entrusted the operation of the website to eSolution Computing and Service Limited Liability Company, with whom it has concluded a data processing contract. eSolution Kft. has access to the database of the newsletter sending service operated on the website.

Contact details of the data processor:

 • company name: eSolution Computing and Service Ltd.
 • headquarters: 1119 Budapest, Fehérvári út 131. 3.
 • Company registration number: 01 09 694209
 • tax number: 12596535-2-43
 • represented by: Ármin Polecsák, managing director

B) During the development of the newsletter service, Opera entrusted DAX Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, with whom it concluded a data processing contract. DAX Consulting Kft. has been commissioned to transfer the personal data processed by Opera in connection with the newsletter service to Microsoft Dynamics 365. In view of this, DAX Consulting Kft. will be given temporary access to the database of the newsletter sending service operated on the website, to the extent of the execution of the order.

Contact details of the data processor:

 • Company name: DAX Consulting Limited Liability Company
 • headquarters: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
 • Company registration number: 01-09-899321
 • tax number: 14335130-2-42
 • represented by: Márk Czere, managing director

C) Opera uses the software and service package "White Label Ticketing System" when selling tickets and season tickets online made available by InterTicket Kft., who qualifies as a data processor with regard to the data provided above. The parties have concluded a data processing contract. InterTicket Ltd. provides a separate data management notice about the ticketing system, which can be accessed through the ticket purchase interface.

Contact details of the data processor:

 • company name: InterTicket Kft.
 • headquarters: 1138 Budapest, Váci út 99. 6.floor
 • Company registration number: 01 09 736766
 • tax number: 10384709-2-42
 • represented by: Ervin Jobbágy, managing director

D) Opera uses the services of Microsoft Corporation (Dynamics 365 CRM) to operate the Loyalty Program. Microsoft Corporation therefore necessarily has access to the CRM database and to the personal data contained therein.

Contact details of the data processor:

 • company name: Microsoft Corporation
 • headquarters: One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, USA

Further information is available on Microsoft’s website: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

5. Cookies and web analytics

Due to the way the internet works, the data that is automatically recorded is automatically logged by the system without any declaration or action by the user, using the internet. The Internet does not work without these automatic server-client communications. These data cannot be linked to other personal data of the user. The data can only be accessed by OPERA and the data processor operating the website. The log files, which are automatically and technically recorded during the operation of the system, are stored in the system for a period of time justified for the purpose of ensuring the operation of the system.

Google Analytics, as an external service provider, performs independent measurement of website traffic and other web analytics data. Detailed information on the management of the measurement data can be found at the following link: http://www.google.com/analytics. Google Analytics data is used by OPERA for statistical purposes only, in order to optimise the operation of the site.

6. Making and using video and audio recordings

At OPERA's venues, public areas, or at an event organised by or with the participation of OPERA, or at an external venue, OPERA may make audio and video recordings of the persons concerned as visitors and may use them as follows.

In the case of individual recordings (individual portraits) of the data subject, OPERA shall obtain the consent of the data subject in accordance with Section 2:48 of Act V of 2013.

In the case of a crowd shot (where the data subject is not visible as an individual but as part of the crowd) and public appearances, consent is not required under Section 2:48 of Act V of 2013.

7. Rights of data subjects

7.1 Right to information

Data subjects have the right to obtain from OPERA, through the contact details provided under point 2, information as to whether or not their personal data are being processed and, if such processing is taking place, the right to be informed that OPERA

 • which personal data is being processed;
 • on what legal basis;
 • for what purpose;
 • for how long
 • to whom, when, under what law, to which personal data, to which personal data, has OPERA granted access or to whom has OPERA transferred your personal data;
 • from what source your personal data originates;
 • whether OPERA uses automated decision-making and its logic, including profiling.

OPERA will provide a copy of the personal data subject to the processing free of charge upon request by the data subject.

7.2 Right to rectification

The data subject may request, via the contact details provided, that OPERA rectify any of his or her personal data, where possible. If the data subject can credibly demonstrate the accuracy of the corrected data, OPERA shall comply with the request within a maximum of one month and shall notify the data subject thereof using the contact details provided by the data subject.

7.3 Right to blocking (restriction of processing)

If

 • the data subject contests the accuracy of his or her personal data (in which case OPERA will limit the processing for the period of time it takes to verify the accuracy of the personal data);
 • the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the data and instead requests the restriction of their use;
 • the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing but the data subject requires them for the establishment, exercise or defence of legal claims; or
 • the data subject has objected to the processing (in which case the restriction applies for a period of time until it is established whether the legitimate grounds of the controller override the legitimate grounds of the data subject),

the data subject may request, through the contact details provided in point 2, that OPERA restricts the processing of his or her personal data (by clearly indicating the limited nature of the processing and ensuring that it is kept separate from other data).

7.4 Right to object

If the data subject considers that OPERA is processing his or her personal data in a way that is incompatible with the purposes of this privacy notice, the data subject may object to the processing at any time on grounds relating to his or her particular situation, using the contact details provided in point 2. In such a case, OPERA must demonstrate compelling legitimate grounds for the processing of the personal data which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

7.5 Right to erasure

In relation to the processing described in the information notice, the data subject may exercise the right to erasure only if the data are no longer necessary for the performance of his or her obligations under the OPERA Act.

7.6 Complaints and judicial remedies

If there is a breach or imminent threat of a breach of rights in relation to the processing of their personal data, the data subject may lodge a complaint directly with the controller at dpo@opera.hu.

Data subjects are entitled to take legal action against OPERA in the event of a breach of their rights. The court shall decide on the case out of turn. It is the data controller's responsibility to prove that the processing is in compliance with the law.

In addition to the above, data subjects have the right to lodge a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information in the event of a breach of rights or an imminent threat of such a breach in relation to the processing of their personal data.[2]

Hungarian State Opera


[1] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (from now on: GDPR) Article 5 (1) (a).

[2] Contact details of the NAIH: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., mailing address: 1363 Budapest, Pf. 9., tel: +36 1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, website: www.naih.hu


Annex 1
Interest balancing tests

A) Data processing for marketing purposes

What is the interest of the data controller?

It is in the interest of the data controller to be able to continuously strengthen its public relations in accordance with its core business, as set out in its Articles of Association, and this data processing takes place exclusively for these purposes.

What are the interests, rights and freedoms of the data subject?

It is in the interest of the data subject that either the data controller or a third party should not be able to contact him unsolicitedly or abusively at the contact details provided earlier.

The data subject has all the rights related to data processing that are also mentioned in this privacy policy.

Comparison of the interests of the controller with those of the data subject

Why does the legitimate interest of the controller proportionately restrict the rights and freedoms of the data subject?

The scope of the personal data processed has been established to the minimum extent necessary for the channels for sending marketing materials. In view of the above, the processing of personal data serves the legitimate interests of the data controller, as indicated in the Articles of Association, as well as the interests of its audience, as this way they can obtain adequate information about opera's new productions, services and various promotions in a timely manner.

Is it absolutely necessary to record personal data? Are there not other solutions available that can be used to achieve the intended purpose without processing personal data or by processing less personal data?

In order to send general marketing messages and offers, the processing of the above personal data is absolutely necessary, given that this purpose of data processing cannot be achieved by alternative or solutions involving the processing of less personal data or the processing of personal data in other ways. The anonymisation of personal data or the processing of less personal data would make it impossible to send general marketing messages, offers and to communicate with the public and meet the needs of the data subject in this regard.

Result of the balancing test

The legal basis for data processing set out in Art. 6 para. 1 point. f) GDPR exists in relation to the processing of the relevant personal data.

B) Production and use of video and sound recordings

What is the interest of the data controller?

It is in the interest of Opera to be able to make recordings of its audience at events related to it, in order to publish it on its website and social media pages, and to use them for branding and marketing purposes. The core activities of the Opera, as set out in its Founding Act, include: "the continuous strengthening of the public relations of the Hungarian State Opera, with special attention to those living in the countryside, Hungarians beyond the border, foreign visitors, the education of new audiences of the genre, general public opinion, the image of the institution, and the retention and growth of the regular audience; including the organisation of educational and cultural programmes and further training for teachers necessary to achieve this objective.' In order to carry out this activity, effective and personalized promotion is necessary, which can be realized through recordings of the audience.

What are the interests, rights and freedoms of the data subject?

It is in the interest of the data subject that no third party should be able to know his or her likeness and/or sound recording.

The primary concern of data processing concerns the right to the protection of personal data referred to as a personal right in Act V of 2013 on the Civil Code, as well as the data subject's right to informational self-determination, which is ultimately a right derived from the fundamental human right to human dignity. On the basis of the settled practice of the Constitutional Court, certain rights derived from human dignity, such as in this case the right to informational self-determination, may be restricted in a necessary and proportionate manner in the aspect of its disposal of personal data.

The data subject has all the rights related to data processing that are also mentioned in this privacy policy.

Comparison of the interests of the controller with those of the data subject

Why does the legitimate interest of the controller proportionately restrict the rights and freedoms of the data subject?

The data controller considers that by allowing the data subject to appear on opera's public media platforms as part of the audience or visitors at Opera events, the personality rights of the data subject are not significantly limited, the data processing itself does not have a negative impact on the data subject.

Is it absolutely necessary to record personal data? Are there not other solutions available that can be used to achieve the intended purpose without processing personal data or by processing less personal data?

According to Opera's assessment, if it does not use image impersonation in its marketing and branding activities, the desired goal cannot be achieved effectively. Making facial images unrecognizable afterwards is also contrary to the goal.

Result of the balancing test

The legal basis for processing set out in Art. 6 para. 1 point. f) GDPR exists in relation to the processing of the personal data in question.